Informacja dodatkowa
do sprawozdania finansowego za 2012 rok

 

 

Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.)

 

 

 

WPROWADZENIE

 

 1. Podstawowe dane Fundacji:

 • Nazwa: Fundacja „Bajkowy Świat”

ul. Topolowa 5/3, 52-110 Wrocław

 • Sąd prowadzący rejestr: Krajowy Rejestr Sądowy nr 0000377975

 • Nr regon: 021470034

 • Nr NIP: 899-271-22-50

 

 1. Podstawowym celem Fundacji jest zgodnie ze statutem pomoc wychowawcza, edukacyjna i społeczna dzieciom w wieku rozwojowym oraz ich rodzinom, wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka oraz opieka nad dziećmi z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez naukę, edukację, oświatę i wychowanie. Działalność statutowa zwolniona jest z podatku dochodowego zgodnie z art. 17, ust. 1, pkt. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

 

 1. Okres trwania działalności organizacji jest nieograniczony.

 

 1. Rok obrotowy Fundacji pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
  Sprawozdanie sporządzone jest za rok obrotowy 2012.

 

 1. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu możliwości dalszego kontynuowania działalności przez organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.

Nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.

 

 

 

INFORMACJA DODATKOWA

 

 1. Na dzień bilansowy:

 • środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się w wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne. Środki trwałe pochodzące z zakupu wycenia się w cenie nabycia, na którą składa się cena zakupu powiększona o ewentualne koszty zakupu (np. koszty transportu, załadunku, wyładunku, ubezpieczenia, opłat notarialnych) oraz koszty związane z przystosowaniem składnika majątku do używania. Cenę zakupu stanowi cena należna dostawcy za dany składnik aktywów, wraz z kwotą podatku VAT, gdyż Fundacja

 • nie jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny i podatek ten nie podlega zwrotowi.

 

 • należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty,

 

 • krajowe środki pieniężne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej.

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów.

Wynik finansowy i sprawozdanie finansowe sporządza się tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

 

 1. Za rok 2012 nie dokonano jednorazowych odpisów amortyzacyjnych niskocennych środków trwałych.

W roku 2012 natomiast Fundacja dokonała adaptacji pomieszczeń i przeprowadziła prace wykończeniowe, a także dokonała zakupu wyposażenia do lokalu przy ul. Pionierów 6 we Wrocławiu, tworząc żłobek dla 30 dzieci. Przedsięwzięcie realizowała w partnerstwie z Gminą Wrocław w ramach wygranego konkursu „MALUCH 2012”.

Prace zakończyły się w grudniu 2012r.

 

3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów w kwocie 54.000,00 zł stanowi kwota dofinansowana przez Gminę Wrocław na w/w przedsięwzięcie. Będzie ona proporcjonalnie zmniejszana (po stronie przychodów i kosztów) o księgowania kosztów amortyzacyjnych dokonanej inwestycji począwszy od miesiąca stycznia 2013r.

Na realizację przedsięwzięcia Fundacja zaciągnęła również pożyczkę w wysokości 40.000,00 zł, którą będzie spłacać w kolejnych latach.

 

4. Przychody Fundacji w roku 2012 stanowią głównie darowizny od osób fizycznych, które wydatkowane zostały na cele statutowe.

 

5. Informacja o strukturze kosztów stanowiących świadczenie pieniężne i niepieniężne określone statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych

 

Wyszczególnienie kwota za 2012r. udział %

Koszty ogółem 13.915,03 100%

 

w tym:

5.1. Koszty realizacji zadań statutowych: 7.009,05 50 %

w tym:

- zakup wyposażenia żłobka 7.009,05

 

5.3 Koszty administracyjne: 6.488,98 47%

w tym:

- zużycie materiałów i energii: 726,51

- usługi obce: 2.628,17

- podatki i opłaty: 987,30

- wynagrodzenia: 2.147,00

 

5.4 Koszty finansowe: 417,00 3 %

w tym:

- opłata administracyjna zaciągniętej pożyczki: 400,00

- odsetki budżetowe 17,00

 

6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego.

Fundusz statutowy na początek roku wynosił 500,00 zł.
W ciągu roku 2012 nie został zmieniony.

 

7. Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową - nie dotyczy

 

8. Informacje dotyczące zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania.

W roku 2013 jednostka zamierza rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, planowane jest również uzyskanie statusu Organizacji Pożytku Publicznego. W roku 2013r. głównym źródłem dofinansowania będzie również działalność odpłatna oraz uzyskane dotacje i dofinansowania.

 

9. Różnice podatkowe i bilansowe:

 

39.142,03 - przychód bilansowy = przychód podatkowy

 

13.915,03 – koszty bilansowe

minus 17,00 – odsetki budżetowe (nie stanowią kosztów uzyskania przychodów)

13.898,03 – koszty podatkowe

 

25.244,00 dochód podatkowy roku 2012

 

 

 

Data sporządzenia: 12 luty 2013r.

 

Osoba sporządzająca: Aleksandra Kida

 

 

 

Podpisy członków Zarządu: Agata Pacholska

Dane Fundacji:

Regon: 021470034
NIP: 8992712250
KRS: 0000377975

Konto Fundacji

BankRaiffeisen Polbank 96 1750 0012 0000 0000 3527 0388

Kontakt

Poniżej znajduja sie wszelkie sposoby kontaktu:

Adres: Pionierów 6, 52-112 Wrocław
Telefon: 888-110-443
E-mail: fundacjabajkowyswiat@vp.pl