Regulamin

Napisano      

REGULAMIN

 

 1. Bajkowy Żłobek jest jednostką niepubliczną mieszczącą się przy ul. Pionierów 6 52-112 Wrocław, prowadzoną przez Fundację Bajkowy Świat z siedzibą przy ul. Pionierów 6 52-112 Wrocław. Bajkowy Żłobek reprezentuje prezes Fundacji i dyrektor żłobka – mgr Agata Pacholska

 

 1. Niepubliczny Żłobek „Bajkowy Żłobek” we Wrocławiu, zajmuje się profesjonalną opieką pedagogiczno- edukacyjną dla dzieci w wieku od piątego miesiąca do 3 lat.

 

 1. „Bajkowy Żłobek” prowadzi działalność od poniedziałku do piątku w godzinach

od 6.30 do 17.00.

 

 1. W Bajkowym Żłobku obowiązuje podział na grupy wiekowe:
  • grupa maluszki – od ukończenia 20 tygodnia do 1,5 roku życia,
  • grupa starszaki – od ukończenia 1,5 roku życia do 3 lat.

 

 1. W „Bajkowym żłobku” zatrudniani są wykwalifikowani opiekunowie – w tym osoba mająca kwalifikacje pielęgniarki lub położnej - (w sumie 4 osoby) oraz dyrektor sprawujący jednocześnie funkcję opiekuna.

 

 1. Udzielenie świadczenia obejmuje zgodnie z normami dostosowania do wieku dziecka:
  1. opiekę pedagogiczną, wyżywienie, usługi pielęgnacyjne (w razie potrzeby wzywany jest lekarz pediatra),
  2. organizowanie zabaw dydaktyczno – wychowawczych, działania na rzecz kształtowania postaw,
  3. prospołecznych i usamodzielnienia, bieżący kontakt z rodzicami lub prawnymi opiekunami

 

 1. W szczególności do zadań placówki należy:
  1. zapewnienie opieki dzieciom, troska o stan zdrowia i prawidłowy rozwój fizyczny przez wyrabianie nawyków higieny życia codziennego oraz prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych,
  2. wspomaganie indywidualnego rozwój i wczesną edukację dziecka, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych - ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności;
  3. zapewnienie opieki, wychowania w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,
  4. zapewnienie rozwoju umysłowego dziecka, wyrabianie orientacji, elementarnych stosunków wielkości, przestrzeni i czasu, rozwijanie mowy, estetyki oraz zapoznanie z otaczającym środowiskiem i przyrodą,
  5. kształtowanie postaw społecznych przez przyzwyczajanie dzieci do zgodnego współżycia i współdziałania w zespole rówieśników,
  6. współdziała z rodzicami/prawnymi opiekunami pełniąc wobec nich funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze.

 

 1. Do zadań dyrektora żłobka należy kierowanie bieżącą działalnością opiekuńczo -wychowawczą, zdrowotną, administracyjną i merytoryczną żłobka oraz:
  1. reprezentowanie żłobka na zewnątrz,
  2. opracowanie dokumentacji pedagogicznej – zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy żłobkowej oraz innych obowiązujących dokumentów prawnych,
  3. zapewnienie dzieciom oraz pracownikom merytorycznym, administracyjnym i obsługi bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w żłobku,
  4. ustalenie ramowego rozkładu dnia z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców ( prawnych opiekunów ),
  5. przygotowanie arkusza organizacji pracy placówki,
  6. sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do zatrudnionych opiekunów,
  7. zgromadzenie informacji o pracy opiekunów w celu dokonywania oceny ich pracy – według zasad określonych w odrębnych przepisach, nadzór nad sposobem dokumentowania przez opiekunów
  8. przebiegu pracy opiekuńczo - wychowawczej oraz dokumentowania zajęć, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami,
  9. sprawowanie opieki nad dziećmi oraz tworzenie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
  10. współpraca z rodzicami oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi pracę żłobka,
  11. prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji żłobka,
  12. przyjmowanie oraz skreślanie dziecka z listy uczęszczających do żłobka zgodnie z ustalonymi w statucie zasadami oraz zawieranie umów cywilno-prawnych o świadczenie usług z rodzicami bądź opiekunami dzieci o świadczeniu usług przez żłobek w imieniu założyciela,
  13. proponowanie utworzenia bądź likwidacji oddziału żłobka,
  14. proponowanie zmian w statucie żłobka,
  15. zarządzanie żłobkiem wykonując inne zadania przewidziane dla jego stanowiska przepisami prawa oraz podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie przekazanych pracownikom żłobka.
  16. poszerzanie, doskonalenie swoich umiejętności społecznych i wiedzy w zakresie zarządzania placówką, zespołem ludzi (pracowników, specjalistów, rodziców),
  17. poszerzania swojej wiedzy o nowo wprowadzane lub nowelizowane przepisy określające funkcjonowanie prowadzonej placówki.

 

 1. Obowiązki opiekuna:
  1. opiekun zajmuje się dziećmi, pielęgnuje je i wychowuje,
  2. opiekun karmi, przewija, myje, przebiera dzieci, wysadza je na nocnik i dba o higienę ogólną,
  3. dba o prawidłowy rozwój i bezpieczeństwo dzieci,
  4. kształtuje aktywność i samodzielność w codziennych czynnościach i zabawie,
  5. kształtuje pozytywne cechy charakteru,
  6. wypracowuje społeczno- pożyteczne nawyki,
  7. zaspakaja podstawowe potrzeby biologiczne,
  8. pomaga przy posiłkach, w ubieraniu się dzieci,
  9. prowadzi lub asystuje podczas zajęć edukacyjnych i na spacerze.

 

 1. W żłobku zatrudnia się pielęgniarkę/położną (lub opiekuna z kwalifikacjami pielęgniarki lub położnej, która ma obowiązek):
  1. sprawowania opieki i pielęgnacji,
  2. zajmuje się dziećmi, pielęgnuje je i wychowuje,
  3. karmienia, przewijania, mycia, przebierania dzieci, wysadzania ich na nocnik i sprawowania higieny ogólnej,
  4. organizowania zabaw ogólnorozwojowych (ćwiczeń na materacu i innych),
  5. prowadzenia promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,
  6. udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
  7. dokumentowania świadczeń zdrowotnych,
  8. kontrola stanu zdrowia, higieny dziecka w chwili przyjmowania dziecka do żłobka
  9. czuwania nad bezpieczeństwem dzieci w czasie zabaw i snu.

 

 1. Obowiązkiem pracowników „Bajkowego Żłobka” zatrudnionych na stanowiskach związanych z opieką, pielęgnacją i wychowaniem dzieci jest:
  1. wykonywanie prac związanych z zadaniami „Bajkowego Żłobka” (określonych w statusie, regulaminie oraz innych aktach placówki) zgodnie z zakresami czynności,
  2. zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i troskliwej opieki,
  3. czuwanie nad samopoczuciem i stanem zdrowia dzieci, a w razie wystąpienia objawów chorobowych, złego samopoczucia lub urazów natychmiastowe zgłoszenie dyrektorowi placówki w celu zorganizowania i udzielenia pomocy,
  4. informowanie rodziców o samopoczuciu i zachowaniu dziecka w „Bajkowego Żłobka”,
  5. współdziałanie z rodzicami w sprawach opieki i wychowania w celu ujednolicenia metod pielęgnacji i wychowania dzieci w domu i „Bajkowego Żłobka”.
  6. Po przyjęciu dziecko pozostaje pod stałą opieką pedagogiczną, aż do momentu odebrania przez rodziców lub osoby przez nich pisemnie upoważnione.

 

 1. Ustala się następujący ogólny harmonogram dnia:

6.30- 8.00 Przyjmowanie dzieci do Bajkowego Żłobka. Zabawy dowolne.
8.00 - 8.30 Śniadanie.
8.30 - 8.50 Zabiegi higieniczne
8.50 - 10.30 Zabawy tematyczne w sali (plastyczne, muzyczne, językowe). Dowolne i organizowane zabawy ruchowe na w sali /lub na powietrzu.
10.30 - 11.00 Drugie śniadanie.
11.00 - 11.30 Zabiegi higieniczne.
11.45 – 12.00 Obiadek (zupa)
11.30 - 13.30 Leżakowanie, zajęcia relaksacyjne.
13.30 - 14.00 Obiadek (2 danie)
14.00 - 14.20 Toaleta.
14.20 - 15.00 Zajęcia programowe, wyjście na plac zabaw.
15.00 - 15.30 Podwieczorek
15.30 – 17.00 Zabawy dowolne. Rozchodzenie się dzieci do domów. Harmonogramy dnia, uwzględniające wiek dzieci, zamieszczone są na stronie internetowej i podawane do wiadomości rodzicom.

 

 1. Rodzice są zobowiązani do każdorazowego zawiadamiania personelu o zachorowaniu lub innej przyczynie nieobecności dziecka.

 

 1. Rodzice informowani są przez personel o wszelkich niepokojących objawach niedomagania zdrowotnego lub zachowania się dziecka.
 2. W trosce o bezpieczeństwo dzieci, drzwi do „Bajkowego żłobka” są zamykane. Rodzice sygnalizują przyjście do placówki dzwonkiem, odprowadzają dziecko do szatni i nie wchodzą do sal edukacyjno – opiekuńczych.

 

 1. Zmiany adresowe, dane kontaktowe, informacje o stanie zdrowia dziecka powinny być na bieżąco aktualizowane.

 

 1. Rodzice mogą zgłaszać propozycje dotyczące wszystkich aspektów pracy żłobka do dyrektora placówki bezpośrednio do kadry pedagogicznej.

 

 1. Rodzice zobowiązani są do śledzenia bieżących informacji na tablicy ogłoszeń w placówce lub stronie internetowej żłobka.

 

 1. Wózki dziecięce pozostawia się w wózkarni/holu żłobka.

 

 1. Korzystanie z usług „Bajkowego żłobka” jest odpłatne. Wysokość odpłatności określa:
  • rozstrzygnięty przez Gminę Wrocław konkursu „na dofinansowanie opieki dziennej nad dziećmi do lat 3”.
  • założyciel placówki - w przypadku istnienia miejsc nie dofinansowanych przez Gminę Wrocław,

 

 1. Formularz zgłoszeniowy dziecka Rodzice zobowiązani są wypełniać wiarygodnie, zgodnie ze stanem faktycznym.

 

 1. Zaleca się Rodzicom zapoznanie ze Statutem Niepublicznego Żłobka „Bajkowego Żłobka” jako dokumentem stanowiącym zasady organizacji i funkcjonowania placówki.

 

 1. Za całokształt działalności „Bajkowego Żłobka” odpowiedzialność ponosi organ założycielski. W związku z tym założyciele placówki uprawnieni są do wydawania zarządzeń porządkowych w sprawach związanych z działalnością placówki (zgodnie z obowiązującymi przepisami), a nie ujętych niniejszym regulaminem. Za działalność, organizację pracy, opiekę, wychowanie i bezpieczeństwo dzieci odpowiedzialność ponosi dyrektor i wychowawcy.

 

 1. Organ założycielski po konsultacji z kadrą pedagogiczną zastrzega prawo do usunięcia z „Bajkowego Żłobka” dziecka stwarzającego zagrożenie dla niego samego lub otoczenia. Skreślenie z listy nastąpi po trzykrotnym, odnotowanym ostrzeżeniu rodziców o zachowaniu dziecka stwarzającym ryzyko zagrożenia dla niego samego lub otoczenia. Od decyzji organu nie przysługuje odwołanie.

 

 1. Obowiązkiem rodziców jest:
  1. zgłaszanie dziecka do „Bajkowego Żłobka”, uiszczenie opłat, przedłożenie niezbędnych dokumentów co najmniej na pięć dni przed planowanym oddaniem dziecka pod opiekę,
  2. dostosowanie się do rozkładu dnia i organizacji pracy w placówki oraz do wymogów związanych z warunkami sanitarnymi, zdrowiem i bezpieczeństwem dzieci, a w szczególności:
  3. dbanie o czystość dziecka,
  4. informowanie personelu o samopoczuciu dziecka w domu,
  5. podporządkowanie się zaleceniom sanitarnym i organizacyjnym.
  6. powiadomienie pisemne o nieobecności dziecka w placówce,
  7. systematyczne wnoszenie odpłatności do piątego dnia miesiąca,
  8. współdziałanie z dyrektorem i pracownikami w sprawach związanych z opieką i wychowaniem dzieci, w szczególności przez:
  9. udział w ogólnych i grupowych zebraniach rodziców,
  10. zapoznanie się z treścią ogłoszeń, komunikatów i planów pracy „Bajkowego Żłobka” (wyżywienie, programy zajęć wychowawczych ) w celu ujednolicenia metod pielęgnacji i wychowania dzieci w placówce i w domu,
  11. wychowawcze oddziaływanie na dziecko w celu wytworzenia zaufania do pracowników „Bajkowego Żłobka”.
  12. przyprowadzenie i odbieranie dziecka osobiście. W przypadkach losowych dzieci mogą być odbierane przez osoby pełnoletnie pisemnie upoważnione, zapewniające dzieciom pełne bezpieczeństwo.
  13. dostarczenie do placówki kompletu pościeli z podpisanymi poszewkami oraz do co dwutygodniowej ich zmiany na świeże,
  14. dostarczenie artykułów higienicznych (podpisach pieluszek, chusteczek wilgotnych, chusteczek jednorazowych suchych)
  15. poinformowanie o rezygnacji dziecka z uczęszczania do ”Bajkowego Żłobka” z miesięcznym wyprzedzeniem licząc od 1 dnia rozpoczynającego się miesiąca.

 

 1. Rodzice mają prawo do organizowania Rady Rodziców „Bajkowego Żłobka”. Zadaniem Rady Rodziców jest ścisła współpraca z personelem w celu stworzenia jak najlepszych warunków dla dzieci przebywających w placówce.

 

 1. Do zadań Rady Rodziców należy :
  1. zaznajamianie się z działalnością placówki oraz udzielanie pomocy personelowi w rozwiązywaniu trudności,
  2. wysuwanie wniosków, co do podniesienia poziomu opieki nad dziećmi zwłaszcza w zakresie pielęgnacji, wychowania, żywienia i bezpieczeństwa dzieci,
  3. pośredniczenie między personelem, a rodzicami w przypadkach skarg oraz innych wymagających omówienia i wyjaśnienia,
  4. pomoc przy urządzaniu imprez i uroczystości (dzień dziecka, choinka itp.)
  5. pomoc przy konserwacji zabawek i sprzętu terenowego a także przy zakupie pomocy wychowawczych,
  6. pomoc przy utrzymaniu porządku i estetyki otoczenia placówki (zieleńce, krzewy, piaskownice, itp.),
  7. mobilizowanie rodziców do pracy w zakresie przewidzianym w punkcie 4-6

 

 1. Zasady organizowania, strukturę wewnętrzną, szczegółowe zasady działania oraz gromadzenia i gospodarowania funduszami Rady Rodziców określają odrębne przepisy

.

 1. Skargi i wnioski w sprawie pracy „Bajkowego Żłobka” należy kierować do Dyrektora.

 

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 15 stycznia 2013 roku.

Dane Fundacji:

Regon: 021470034
NIP: 8992712250
KRS: 0000377975

Konto Fundacji

BankRaiffeisen Polbank 96 1750 0012 0000 0000 3527 0388

Kontakt

Poniżej znajduja sie wszelkie sposoby kontaktu:

Adres: Pionierów 6, 52-112 Wrocław
Telefon: 888-110-443
E-mail: fundacjabajkowyswiat@vp.pl