I. Zasady rekrutacji dzieci do żłobka na okres 1.IX.2014 – 31.VIII.2015

Zał. Nr 2 - Zestawienie wolnych miejsc w żłobkach – plik do pobrania w formacie doc od dnia 30.07.2014 r.

1. do rekrutacji przystępują dzieci urodzone od 1 stycznia 2012 r. do 13 kwietnia 2014 r. (mające ukończone co najmniej 20 tygodni w dniu 1 września 2014 r.) mające miejsce zamieszkania na terenie miasta Wrocławia.

·        dziecko rodzica/prawnego opiekuna, które aktualnie korzysta z miejsca finansowanego/współfinansowanego przez Gminę (w żłobku publicznym lub niepublicznym) lub zostało przyjęte do żłobka na rok 2014/2015 na miejsce finansowane/współfinansowane nie może brać udziału w rekrutacji;

·        rekrutacja odbywa się na podstawie uzyskanej liczby punktów rekrutacyjnych;

·        liczba punktów rekrutacyjnych jest sumą wartości punktowych kryteriów zaznaczonych we wniosku;

·        punkty za spełnianie kryteriów zostaną naliczone, gdy:

-         zaznaczono we wniosku kryteria, które dziecko spełnia,

-         dostarczono do wybranego żłobka wydrukowany wypełniony i podpisany przez rodzica/prawnego opiekuna wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami,

-         sprawdzono i zatwierdzono w żłobku treść wniosku,

·        w przypadku uzyskania równorzędnej sumy punktów rekrutacyjnych do danego żłobka, komisja rekrutacyjna wybierze dziecko, którego miejsce zamieszkania jest najbliżej tego żłobka.

II. Punktacja w procesie rekrutacji obejmuje następujące kryteria:

1. Kryteria obligatoryjne (dostępu):

- zamieszkanie¹ dziecka wraz z rodzicem/prawnym opiekunem na terenie Wrocławia;

- wiek dziecka - dzieci urodzone od 1 stycznia 2012 r. do 13 kwietnia 2014 r. (mające ukończone co najmniej 20 tygodni w dniu 1 września 2014 r.).

2. Kryteria dodatkowe – w przypadku liczby kandydatów spełniających kryteria dostępu, przekraczającej liczbę miejsc w danym żłobku:

 

L.p.

Kryteria dodatkowe

Wartość
punktowa

1.

Wielodzietność rodziny dziecka 2

200

2.

Niepełnosprawność dziecka4

200

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców/prawnych opiekunów dziecka4

200

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców/prawnych opiekunów dziecka4

200

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa dziecka4

200

6.

Samotne wychowywanie dziecka w rodzinie3

200

7.

Objęcie dziecka pieczą zastępczą5

200

8.

Dziecko, którego rodzice/prawni opiekunowie (dwoje) pracują, studiują w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą.

Kryterium stosuje się również do pracującego/studiującego rodzica/prawnego opiekuna samotnie wychowującego dziecko

50

9.

Dziecko, którego rodzice/prawni opiekunowie (dwoje) lub rodzic/prawny opiekun samotnie wychowujący dziecko złożyli/złożył roczne zeznanie podatkowe PIT za 2013 r. w urzędzie skarbowym we Wrocławiu w tym za pośrednictwem płatnika (nie dotyczy osób rozliczających się w Pierwszym Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu)

30

10.

Dziecko posiadające rodzeństwo korzystające z usług danego żłobka, do którego złożono wniosek/protokół zgłoszenia (nie dotyczy dzieci, których rodzeństwo kończy edukację w żłobku w 2014r.)

10

11.

Lokalizacja żłobka najbliżej miejsca zamieszkania dziecka lub najbliżej miejsca pracy rodzica/prawnego opiekuna dziecka

5

12.

Udział w rekrutacji 2014/2015 na miejsca współfinansowane (w żłobkach publicznych lub niepublicznych) przez Gminę Wrocław potwierdzony zaświadczeniem o nieprzyjęciu dziecka do żłobka z powodu braku miejsc6

5

13.

Zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki dwojga lub więcej dzieci

1

Na potrzeby rekrutacji przyjmuje się definicje:

1. Zamieszkanie1:

a) zameldowanie stałe

b) zameldowanie czasowe na dzień  15.05.2014r.

2. Wielodzietność rodziny kandydata2oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci

3. Samotne wychowanie kandydata w rodzinie3 – oznacza to wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów:

·        oświadczenie(art. 20t ust. 2 pkt 1a i 2 ustawy o systemie oświaty) – w przypadku kryteriów: wielodzietność, praca/studia rodziców/prawnych opiekunów, złożenie rocznego zeznania podatkowego PIT;

·             prawomocny wyrok sądurodzinnego orzekającyrozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem w przypadku kryteriumsamotne wychowywanie dziecka3 (art. 20t ust. 2 pkt 1c ustawy o systemie oświaty);

·             orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych4 (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) (art. 20t ust. 2 pkt 1b ustawy o systemie oświaty); 

·        piecza zastępcza5 - dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie
z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.
z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz. 154 i 866) (art. 20t ust. 2 pkt 1d ustawy o systemie oświaty);

·        zaświadczenie o nieprzyjęciu dziecka do żłobka z powodu braku miejsc, wystawione przez żłobek, w którym dziecko uczestniczyło w rekrutacji 2014/20156.

UWAGA: Oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 20t ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty).

UWAGA: Żłobek może żądać przedstawienia wszystkich dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów  obligatoryjnych i dodatkowych.

W przypadku nieprzedstawienia wymaganych dokumentów, potwierdzających spełnianie danych kryteriów komisja rekrutacyjna, rozpatrująca wnioski nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.

III.Wypełnienie wniosku –„Protokołu ze zgłoszenia dziecka do żłobka na rok 2014/2015” (załącznik nr 3)

Zał. Nr 3 - „Protokół ze zgłoszenia dziecka do żłobka na rok 2014/2015” – plik do pobrania w formacie doc.

„Protokół ze zgłoszenia dziecka do żłobka na rok 2014/2015” składa się tylko w jednym żłobku. Złożenie „Protokołów” w więcej niż jednym żłobku finansowanym/współfinansowanym przez Miasto Wrocław będzie skutkowało wykluczeniem z rekrutacji

·        wydrukować wniosek i wypełnić ręcznie lub wypełnić elektronicznie;

·        wpisać nazwę i adres wybranego żłobka(wniosek można złożyć tylko w 1 placówce);

·        wpisać dane osobowe dziecka i rodziców/prawnych opiekunów;

·        zaznaczyć kryteria, które dziecko spełnia;

·        wniosek złożyć w żłobku, do którego rodzic/opiekun prawny rekrutuje dziecko wraz z wymaganymi dokumentami.

IV.   Harmonogram rekrutacji do żłobków na okres 01.09.2014 do 31.08.2015 r.

Rekrutacja

Terminy

Zadania

od 31.07.2014 do 08.08.2014

Pobieranie w żłobkach (wykaz żłobków - załącznik nr 2) Wniosku/”Protokołu ze zgłoszenia dziecka do żłobka na rok 2014/2015” (załącznik nr 3) lub ze stron internetowych żłobków oraz ze strony BIP Urzędu Miejskiego Wrocławia www.wroclaw.pl

04.08.2014 do 08.08.2014

Przyjmowanie „Protokołów ze zgłoszenia dziecka do żłobka na rok 2014/2015” przez dyrektorów poszczególnych żłobków lub osoby upoważnione oraz weryfikacja wniosków

19.08.2014 r. godz. 10.00

 

Ogłoszenie wyników rekrutacji poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń znajdującej się w danym żłobku listy dzieci przyjętych do żłobka

(Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych)

Od 19.08.2014 do 28.08.2014

Podpisywanie umów z rodzicami/prawnymi opiekunami na rok żłobkowy 2014/2015

29.08.2014 r. godz. 10.00

Lista dzieci przyjętych do żłobka w podziale na grupy

UWAGA:

1.    Dziecko rodzica/prawnego opiekuna, które aktualnie korzysta z miejsca finansowanego/współfinansowanego przez Gminę lub zostało przyjęte do żłobka na rok 2014/2015 na miejsce finansowane/współfinansowanenie może brać udziału w rekrutacji.

2.    Wnioski złożone do żłobków w okresie od zakończenia ostatniej rekrutacji muszą być złożone ponownie w celu potwierdzenia ich aktualności.

3.    Przypominamy, że "Protokół ze zgłoszenia dziecka do żłobka na rok 2014/2015" składa się tylko w jednym żłobku. Złożenie "Protokołu ze zgłoszenia" w więcej niż jednym żłobku będzie skutkowało wykluczeniem z rekrutacji.

4.    Kolejność zgłoszeń nie stanowi kryterium kwalifikacyjnego.

Podstawa prawna:

·        Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457)

·        Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.)

·        Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7).

Dane Fundacji:

Regon: 021470034
NIP: 8992712250
KRS: 0000377975

Konto Fundacji

BankRaiffeisen Polbank 96 1750 0012 0000 0000 3527 0388

Kontakt

Poniżej znajduja sie wszelkie sposoby kontaktu:

Adres: Pionierów 6, 52-112 Wrocław
Telefon: 888-110-443
E-mail: fundacjabajkowyswiat@vp.pl