Sprawozdanie finansowe 2012

Napisano      

 

      BILANS      
......Fundacja "Bajkowy Świat".........................................          
(nazwa jednostki)   na dzień 31.12.2012r.      
               
Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539z późn.zm.)
               
Wiersz AKTYWA Stan na  Wiersz PASYWA Stan na 
1 2 początek roku koniec roku 1 2 początek roku koniec roku
A Aktywa trwałe 0,00 125 091,00 A Fundusze własne 500,00 25 724,00
I Wartości niematerialne i prawne     I Fundusz statutowy 500,00 500,00
II Rzeczowe aktywa trwałe   125 091,00 II Fundusz z aktualizacji wyceny    
III Należności długoterminowe     III Wynik finansowy netto za rok obrotowy 0,00 25 224,00
IV Inwestycje długoterminowe     1 Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)   25 224,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe     2 Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)    
B Aktywa obrotowe 500,00 644,96 B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 0,00 100 011,96
I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych     I Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek    
II Należności krótkoterminowe     II Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 0,00 46 011,96
1 Kredyty i pożyczki   40 000,00
2 Inne zobowiązania   6 011,96
3 Fundusze specjalne    
III Inwestycje krótkoterminowe 500,00 644,96 III Rezerwy na zobowiązania    
1 Środki pieniężne 500,00 644,96 IV Rozliczenia międzyokresowe 0,00 54 000,00
2 Pozostałe aktywa finansowe     1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów   54 000,00
C Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe     2 Inne rozliczenia międzyokresowe    
  Suma bilansowa 500,00 125 735,96   Suma bilansowa 500,00 125 735,96
               
Data sporządzenia: 12 luty 2013r.       Podpisy członków Zarządu: Agata Pacholska  
               
Osoba sporządzająca: Aleksandra Kida            
               

Dane Fundacji:

Regon: 021470034
NIP: 8992712250
KRS: 0000377975

Konto Fundacji

BankRaiffeisen Polbank 96 1750 0012 0000 0000 3527 0388

Kontakt

Poniżej znajduja sie wszelkie sposoby kontaktu:

Adres: Pionierów 6, 52-112 Wrocław
Telefon: 888-110-443
E-mail: fundacjabajkowyswiat@vp.pl