Wrocław, dn. 31.12.2011r.

Sprawozdanie merytoryczne z działań podejmowanych przez

Fundację „Bajkowy Świat”

od chwili wydania wpisu do KRS (10.02.2011 r.)

o nr 0000377975

Fundacja „Bajkowy Świat” z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Topolowej 5/3, zawiadamia:

1. Prezesem Zarządu (jednoosobowego) i osobą uprawnioną do reprezentacji Fundacji

„Bajkowy Świat” jest Agata Pacholska. Celami Statutowymi Fundacji są:

Pomoc wychowawcza, edukacyjna i społeczna dzieciom w wieku rozwojowym, oraz ich

rodzinom.

Wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka w zgodzie z jego wrodzonymi zdolnościami i

potencjałem rozwojowym.

Sprawowanie opieki nad dziećmi z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb.

Współpraca z rodziną oraz wspomaganie rodziców w wychowywaniu dzieci i

przygotowywaniu ich do kolejnych etapów kształcenia.

Prowadzenie pedagogiki resocjalizacyjnej i profilaktyki społecznej.

Wspieranie rodzin w dążeniu do zdrowego stylu życia.

2. W tym okresie Fundacja nie prowadziła działalności o skutkach finansowych. Nasze

działania koncentrowały się na:

nawiązaniu współpracy z środowiskiem lokalnym,

dogłębne poznanie potrzeb tego środowiska,

nawiązanie i utrzymanie współpracy z okoliczną Szkołą Podstawową nr 80 mieszczącą się

na ul. Polnej we Wrocławiu.

Podejmowania intensywnych starań o najem lokalu w trybie bezprzetargowym w celu

realizacji w/w celów statutowych.

Fundacja również:

Brała udział w projekcie „Rozwój Ekonomi Społecznej w rejonie Wrocławskim”, w

współfinansowanego przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu

Społecznego a realizowanego przez Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw

Pozarządowych. RCWIP udzielił doradztwa i wparcia w tworzeniu statutu Fundacji Bajkowy

Świat oraz świadczyło usługi marketingowe w ramach w/w projektu.

Przesłała projekty dot. rozwijania pasji u dzieci do Fundacji PZU, oraz Fundacji Bankowa im.

Leopolda Kronenberga.

Otrzymała z Biura ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi pozytywną opinię i

poparcie starania o najem lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym oraz otrzymała

zgodę Prezydenta Miasta Wrocławia zgody na najem lokalu przy ul. Nauczycielskiej 6 we

Wrocławiu. (negocjacje w toku).

Nawiązała kontakt z wolontariuszami.

3. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

4. Uchwały Fundacji dot. Wyboru członków zarządu, wyboru członków rady fundacji, zmiany

statutu.

5. Fundacja nie uzyskała żadnych przychodów.

6. Na chwilę obecną, Fundacja nie zatrudnia ani jednej osoby, i nie wypłaciła żadnych wynagrodzeń

z tytułu umowy zlecenie lub innych umów.

Podpis: Agata Pacholska

Dane Fundacji:

Regon: 021470034
NIP: 8992712250
KRS: 0000377975

Konto Fundacji

BankRaiffeisen Polbank 96 1750 0012 0000 0000 3527 0388

Kontakt

Poniżej znajduja sie wszelkie sposoby kontaktu:

Adres: Pionierów 6, 52-112 Wrocław
Telefon: 888-110-443
E-mail: fundacjabajkowyswiat@vp.pl