Wrocław, dn. 31.12.2012r.

 

 

 

Sprawozdanie merytoryczne z działań podejmowanych przez

Fundację „Bajkowy Świat”

 w roku 2012

KRS o nr 0000377975

 

 

Fundacja „Bajkowy Świat” z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Topolowej 5/3, zawiadamia:

 1. Prezesem Zarządu (jednoosobowego) i osobą uprawnioną do reprezentacji Fundacji „Bajkowy Świat” jest Agata Pacholska. Celami Statutowymi Fundacji są:

 

 • Pomoc wychowawcza, edukacyjna i społeczna dzieciom w  wieku rozwojowym, oraz ich rodzinom.
 • Wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka w zgodzie z jego wrodzonymi zdolnościami i potencjałem rozwojowym.                                                                                                     
 • Sprawowanie opieki nad dziećmi z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb.
 • Współpraca z rodziną oraz wspomaganie rodziców w wychowywaniu dzieci i przygotowywaniu ich do kolejnych etapów kształcenia.
 • Prowadzenie pedagogiki resocjalizacyjnej i profilaktyki społecznej.
 • Wspieranie rodzin w dążeniu do zdrowego stylu życia.

 

II.        W roku 2012 po analizie potrzeb środowiska lokalnego podjęto następujące działania: 

 

 1. Starania o najem lokalu w trybie bezprzetargowym w celu realizacji w/w celów statutowych.

Skutkiem naszych pism i wniosków było otrzymanie lokalu w trybie bezprzetargowym. Lokal mieścił się przy ul. Nauczycielskiej we Wrocławiu. Niestety jego umiejscowienie utrudniało by dotarcie do społeczności Brochowskiej, którą w tym okresie chcieliśmy wspierać. Lokal ten mieścił się w innej części miasta, poza tym wymagał dużego nakładu środków finansowych i mimo że czynsz wynegocjowany za m2 Gminą Wrocław był niski, wielkość lokalu fakt że kaucja wynosiła 3 krotność miesięcznego czynszu, oraz koszt bieżącego utrzymania i gruntownego remontu okazał się za duży. Fundacja zrezygnowała z tego lokalu.

 

Analiza potrzeb mieszkańców, wskazała potrzebę utworzenia na tym Osiedlu Żłobka - formy opieki dla dzieci do lat 3. Jest tu wiele młodych rodzin, budowane są nowe osiedla a do najbliższego żłobka trzeba dojechać środkami komunikacji miejskiej lub autem.

 

 1. Skutkiem finansowym dla Fundacji było podjęcie projektu utworzenia Bajkowego Żłobka na osiedlu Brochów we Wrocławiu.

Działania podjęte w tym zakresie to:

 1. Wynajęcie lokalu przy ul. Pionierów 6 we Wrocławiu w celu dostosowania go do potrzeb żłobka (od dnia 1.04.2012 r.)
 2. uczestniczenie Fundacji w Resortowym Programie "Maluch 2012 - II tura".
 3. Na naszą ofertę i przedstawiony wstępny kosztorys inwestorski Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego we Wrocławiu podjął decyzję o uczestniczeniu Gminy w tym Projekcie.
 4. Staliśmy się Partnerem Gminy w tym działaniu.
 5. Gmina Wrocław otrzymała dotację na ten cel w wysokości 54 000 zł.
 6. Ogłoszony został przetarg przez Zarząd Inwestycji Miejskiej Wrocławia na wykonanie Prac Budowlanych w celu dostosowania lokalu do potrzeb żłobka.
 7. Fundacja zebrała (z darowizn i pożyczki z Pozarządowego Funduszu Pożyczkowego) pozostałą kwoty wynikającą z różnicy otrzymanych przez Gminę na ten cel środków a  wysokości Kosztorysu inwestorskiego Firmy która wygrała przetarg.
 8. Zgodnie z umową nr NZU.362.84.Ż-Pionierów 6.2012 o wykonanie robót budowlano - montażowych zawartą pomiędzy Gminą Wrocław - Zarządem Inwestycji Miejskich z siedzibą we Wrocławiu 53-135, ul. Januszowicka 15a, działającym w imieniu własnym oraz w imieniu  i na rzecz Fundacji "Bajkowy Świat" na mocy zawartej umowy o wspólną realizację inwestycji reprezentowanym przez Zastępcę Dyrektora ds. Przygotowania Inwestycji Zarządu Inwestycji Miejskich Joannę Wnęk a Firmą Arpert s.c. z siedzibą we Wrocławiu 51-413, ul. Kętrzyńska 5 - będącej wykonawcą, zostały podjęte prace remontowe. 
 9. Kwota za całość inwestycji wyniosła 113 160, zł.
 10. Termin rozpoczęcia prac ustalono na 12.11.2102, zakończenia na 21.12.2012.
 11. Wszystkie prace odbyły się terminowo i lokal został odebrany.

 

 • Na wymienioną inwestycję Fundacja wzięła pożyczkę z Pozarządowego Funduszu Pożyczkowego na kwotę 40000 zł. Pożyczkę należy spłacić w ciągu 2 lat. każda rata miesięczna to kwota 1807,27 płatna od stycznia 2013 roku.
 • Pozostałą kwotę 19160 pozyskała Fundacja z darowizn na realizację celów statutowych.

 

Fundacja również:

 

 • Brała udział w projekcie „Rozwój Ekonomi Społecznej w rejonie Wrocławskim”, w współfinansowanego przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego a realizowanego przez Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych(RCWIP)

       RCWIP udzielił doradztwa i wparcia w pozyskaniu Pożyczki na realizację Inwestycji "Przebudowy lokalu usługowego dla potrzeb utworzenia żłobka". Otrzymaliśmy konsultacje w zakresie tworzenia Biznesplanu, prowadzenia żłobka (w aspekcie kadr, księgowości itp.)

 

Pisali o nas:

 • Ukazał się artykuł na temat powstawania tego Projektu i jego realizacji w kwartalniku "Aleja Edukacji" oraz miesięczniku "Wrocławianin" we wrześniu 2012 r.

 

Fundacja również:

 • Nawiązała kontakt z wolontariuszami. Jeden z nich stworzył i utrzymuje stronę www.fundaja-bajkowy-swiat.naderion.eu gdzie opisywane są aktualne informacje na temat funkcjonowania Bajkowego Żłobka i działań podejmowanych przez Fundację.
 • Zleciła napisanie projektu - Pani Dorocie Kowalskiej- wpierającego działania utworzenia Żłobka z PO KL(niżej wymieniony). Niestety projekt ten mimo pozytywnej oceny formalnej nie przeszedł oceny merytorycznej.
 • Nawiązała stałą współpracę z Towarzystwem Budownictwa Mieszkaniowego Sp z o.o. co zaowocowało przedłużeniem umowy najmu (przedwstępnej) do czasu ukończenia dostosowywania lokalu do potrzeb żłobka. Umowa ta skutkowała faktem, iż za wynajem lokalu Fundacja nie płaciła czynszu który był wyliczony na 30 zł za m2. Uzyskaliśmy tym samym możliwość nie generowania kosztów do chwili odbioru lokalu przez instytucje (sanepid, straż pożarna, inspektorzy budowlani, wydział zdrowia, itd.). Zaangażowanie Pana Wiceprezesa TBS sp. z o.o. Witolda Turzańskiego, chęć wsparcia nas w tym projekcie zaowocowała  zebraniem się grupy fachowców którzy pomogli nam i działającej w naszym imieniu architekt Pani Małgorzacie Kulczak stworzyć miejsce przyjazne dla mieszkańców, niepełnosprawnych dzieci, dostosowane również do potrzeb niepełnosprawnych rodziców.
 • Uzyskaliśmy też fachową pomoc w tworzeniu projektu budowlanego poprzez zaangażowanie się specjalistów zatrudnionych w Zarządzie Inwestycji Miejskiej. Projekt został dopracowany pod względem funkcjonalności pomieszczeń, zasad ergonomii itp.

 

 

 1. Fundacja w 2012 roku nie prowadziła działalności gospodarczej.
 2. Zostały podjęte Uchwały Fundacji dot. Zmiany Członków Rady Fundacji.
 3. Fundacja w 2012 roku uzyskała przychód w kwocie 25 224 zł w całości przekazany na realizację celi statutowych Fundacji.
 4. W 2012 roku Fundacja nie zatrudniała ani jednej osoby z tytułu umowy o pracę. Wypłacono wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło z dnia 27.03.2012 dla Pani Doroty Kowalskiej za napisanie Projektu w ramach konkursu 1.5.1 PO KL „Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego.” w kwocie 2200 brutto.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Podpis: Agata Pacholska

Dane Fundacji:

Regon: 021470034
NIP: 8992712250
KRS: 0000377975

Konto Fundacji

BankRaiffeisen Polbank 96 1750 0012 0000 0000 3527 0388

Kontakt

Poniżej znajduja sie wszelkie sposoby kontaktu:

Adres: Pionierów 6, 52-112 Wrocław
Telefon: 888-110-443
E-mail: fundacjabajkowyswiat@vp.pl