Statut Bajkowego Żłobka

Napisano      

Statut

 

STATUT NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA o nazwie „Bajkowy Żłobek” we Wrocławiu

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§1

Niniejszy statut określa zasady funkcjonowania, cele i zadania placówki zwanej w dalszej treści żłobkiem, którego pełna nazwa brzmi: Żłobek Niepubliczny „Bajkowy Żłobek’ we Wrocławiu

Organem prowadzącym żłobek jest Fundacja „Bajkowy Świat” mająca swoją siedzibę we Wrocławiu przy ul. Pionierów 6. Siedziba żłobka znajduje się pod adresem: 52-112 Wrocław, ul. Pionierów 6.

Żłobek używa pieczęci o treści: Bajkowy Żłobek, ul. Pionierów 6, 52-112 Wrocław.

 

§2

 

Żłobek Niepubliczny „Bajkowy Żłobek” we Wrocławiu działa na podstawie:

 

 • Ustawy z dnia 4 kwietnia 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2011 nr 45, poz.235), zwanej dalej ustawą.
 • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. 2011 nr 69, poz. 368)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. 2011 nr 69, poz.367).
 • Niniejszego statutu
 • Innych przepisów prawa

 

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania żłobka

§3

 

Żłobek realizuje cele i zadania wynikające z przepisów ustawy, w szczególności:

 1. troszczy się o stan zdrowia i prawidłowy rozwój fizyczny dzieci przez zapewnienie im opieki, wyrabianie nawyków higieny życia codziennego oraz prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych,
 2. wspomaga indywidualny rozwój i wczesną edukację dziecka, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych - ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności;
 3. zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,
 4. troszczy się o rozwój umysłowy dziecka, wyrabianie orientacji, elementarnych stosunków wielkości, przestrzeni i czasu, rozwijanie myślenia, mowy oraz zapoznanie z otaczającym środowiskiem i przyrodą,
 5. kształtuje postawy społeczne przez przyzwyczajanie dzieci do zgodnego współżycia i współdziałania w zespole rówieśników, budzenie i rozwijanie uczuć przywiązania i życzliwości,
 6. rozwija wyobraźnię i wrażliwość estetyczną dzieci, uzdolnienia poprzez różne formy działalności plastyczno- technicznej oraz troskę o estetykę otoczenia,
 7. udziela dzieciom pomocy psychologiczno –pedagogicznej,
 8. tworzy warunki do wczesnej nauki,
 9. współdziała z rodzicami/prawnymi opiekunami pełniąc wobec nich funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze: pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej, udziela rzetelnej informacji o postępach dziecka, jego zachowaniu i rozwoju uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań opiekuńczych, wychowawczych edukacyjnych realizowanych w żłobku,
 10. zapewnienia dzieciom prawidłowe żywienie, przestrzeganie zasad higienicznych.

 

§4

 

Wynikające z powyższych celów zadania żłobek realizuje w ramach następujących obszarów:

 1. zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku,
 2. rozwijanie i wspieranie potencjału każdego dziecka,
 3. uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,
 4. stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie,
 5. rozwijanie wrażliwości moralnej,
 6. kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym,
 7. rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć,
 8. rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej, teatralnej,
 9. zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju emocjonalnego, fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych - stosownie do wieku, indywidualnych potrzeb, indywidualnego rozwoju (w tym rozwoju i potrzeb dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin).

 

§ 5

 

Placówka realizując zaspakajanie potrzeb dziecka kieruje się w szczególności:

 1. dobrem dziecka,
 2. potrzebą wyrównywania deficytów rozwojowych,
 3. koniecznością wspierania rozwoju dziecka poprzez umożliwienie kształcenia, rozwój zainteresowań i indywidualizowanie oddziaływań wychowawczych.

 

ROZDZIAŁ III

Organy żłobka

§ 6

 

Organami żłobka są:

1. Założyciele czyli: Fundacja „Bajkowy świat” w tym Prezes Zarządu Fundacji Agata Pacholska.

2. Dyrektor żłobka.

 

§7

 

Do zadań założycieli należy:

 • nadzór i koordynacja zgodności realizowanych przez żłobek celów z założeniami statutu żłobka
 • podejmowanie zobowiązań majątkowych w imieniu żłobka,
 • zatrudnianie i zwalnianie dyrektora żłobka, opiekunów oraz kadry administracyjnej i obsługi,
 • stała współpraca z dyrektorem żłobka,
 • obsługa administracyjna i finansowo-księgowa żłobka,
 • ustalanie wysokości, czesnego oraz opłat za dodatkowe zajęcia dla dzieci,
 • ustalanie wysokości opłat na dany rok, w tym wysokości czesnego, opłat za ewentualne dodatkowe zajęcia dla dzieci oraz wysokości stawki żywieniowej.

 

Do zadań dyrektora żłobka należy:

 1. kierowanie bieżącą działalnością opiekuńczo -wychowawczą, zdrowotną, administracyjną oraz merytoryczną żłobka,
 2. reprezentowanie żłobka na zewnątrz,
 3. opracowanie dokumentacji pedagogicznej – zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy żłobkowej oraz innych obowiązujących dokumentów prawnych,
 4. zapewnienie dzieciom oraz pracownikom merytorycznym, administracyjnym i obsługi bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w żłobku,
 5. ustalenie ramowego rozkładu dnia z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców ( prawnych opiekunów ),
 6. przygotowanie arkusza organizacji pracy placówki,
 7. sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do zatrudnionych opiekunów,
 8. gromadzenie informacji o pracy opiekunów w celu dokonywania oceny ich pracy – według zasad określonych w odrębnych przepisach, nadzór nad sposobem dokumentowania przez opiekunów przebiegu pracy opiekuńczo - wychowawczej oraz dokumentowania zajęć, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami,
 9. sprawowanie opieki nad dziećmi oraz tworzenie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
 10. współpraca z rodzicami oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi pracę żłobka,
 11. prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji żłobka,
 12. przyjmowanie oraz skreślanie dziecka z listy uczęszczających do żłobka zgodnie z ustalonymi w statucie zasadami oraz zawieranie umów cywilno-prawnych o świadczenie usług z rodzicami bądź opiekunami dzieci o świadczeniu usług przez żłobek w imieniu założyciela,
 13. proponowanie utworzenia bądź likwidacji oddziału żłobka,
 14. proponowanie zmian w statucie żłobka,
 15. zarządzanie żłobkiem wykonując inne zadania przewidziane dla jego stanowiska przepisami prawa oraz podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie przekazanych pracownikom żłobka.
 16. poszerzanie, doskonalenie swoich umiejętności społecznych i wiedzy w zakresie zarządzania placówką, zespołem ludzi (pracowników, specjalistów, rodziców),
 17. poszerzania swojej wiedzy o nowo wprowadzane lub nowelizowane przepisy określające funkcjonowanie prowadzonej placówki.

 

 

 

ROZDZIAŁ IV

Organizacja żłobka

 

§ 8

 

 1. Żłobek jest placówką opiekuńczo –wychowawczo zapewniającą opiekę i wychowanie dzieciom w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat.
 2. Możliwa jest organizacja innych grup dziecięcych dobranych według zainteresowań dzieci lub potrzeb ich rodziców, korzystających z dodatkowej oferty opiekuńczej, wychowawczej lub rekreacyjnej placówki.
 3. W przypadku dużej absencji dzieci lub absencji chorobowej nauczyciela dopuszczalne jest tworzenie innego składu grup żłobkowych.

 

§ 9

 

 1. Rok oświatowy w żłobku jest rozpoczyna się z dniem 1września kończy z dniem 31 sierpnia kolejnego roku.
 2. Żłobek jest czynny 12 miesięcy w roku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy i przerwy wakacyjnej wynoszącej min. 2 tyg. max miesiąc ( w zależności od ustaleń rocznego planu funkcjonowania placówki przez dyrektora placówki).
 3. W żłobku sprawowana jest opieka dzienna od poniedziałku do piątku w godz. od 6.30 do 17.00.

 

§ 10

 

Czas trwania poszczególnych zajęć z dziećmi, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych wychowanków i wynosi około 10 – 15 minut.

 

 

§ 11

 

 1. Placówka zapewnia dzieciom zapisanym do żłobka możliwość uczestnictwa w zajęciach dodatkowych, w trakcie pobytu dziecka w żłobku, zgodnie z oczekiwaniami i deklaracjami rodziców oraz możliwościami rozwojowymi dzieci.
 2. Ofertę zajęć dodatkowych, czas trwania oraz miesięczny plan zajęć ustala i przedstawia do wiadomości rodziców dyrektor/ opiekun.
 3. Placówka może rozszerzać ofertę usług opiekuńczych, wychowawczych i rekreacyjnych w zależności od potrzeb środowiska i możliwości organizacyjnych i bazowych placówki.
 4. Żłobek może współpracować z innymi usługowymi placówkami kulturalno -oświatowymi w celu realizacji dodatkowych form edukacyjno - kulturalnych.

 

§ 13

 

 1. Dzieci zapisane do żłobka mogą korzystać z pięciu posiłków dziennie: śniadania, drugiego śniadania, obiadu( I i II dania), podwieczorku.

 

§ 14

 1. Codzienną organizację pracy żłobka określa ramowy rozkład dnia, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców.
 2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia opiekun, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
 3. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość zmiany organizacji dnia (np. organizacja wyjścia, wycieczki, uroczystości).

 

§ 15

 

 Do realizacji celów statutowych żłobka placówka posiada:

 1. salę edukacyjną/zabaw
 2. salę do odpoczynku,
 3. toalety dla dzieci i dorosłych,
 4. szatnię dla dzieci,
 5. pomieszczenie administracyjne/ pokój nauczycielski/pomieszczenie socjalne,
 6. plac zabaw

 

 

 

ROZDZIAŁ V

Nauczyciele, opiekunowie i inni pracownicy żłobka

§ 16

 

 1. W placówce funkcjonują następujące stanowiska pracy:
  1. dyrektor,
  2. opiekun dziecka do lat 3
  3. pielęgniarka lub położna lub opiekun z kwalifikacjami pielęgniarki lub położnej.
 2. Istnieje możliwość stworzenia innych stanowisk pracy w zależności od bieżących potrzeb placówki.
 3. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku opiekuna jest posiadanie udokumentowanych kwalifikacji zawodowych, zgodnie z wymogami przepisów ustawy.
 4. Opiekunowie, pielęgniarka, położna mają prawo do:
  1. dokształcania i doskonalenia zawodowego,
  2. realizacji ścieżki awansu zawodowego,
  3. ochrony zdrowia,
  4. korzystania z literatury, pomocy dydaktycznych dostępnych w placówce,
  5. korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, pracowników merytorycznych, wyspecjalizowanych poradni i instytucji,
  6. tworzenia i realizacji własnych programów nauczania, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Obowiązki opiekuna:
  1. opiekun zajmuje się dziećmi, pielęgnuje je i wychowuje,
  2. opiekun karmi, przewija, myje, przebiera dzieci, wysadza je na nocnik i dba o higienę ogólną,
  3. dba o prawidłowy rozwój i bezpieczeństwo dzieci,
  4. kształtuje aktywność i samodzielność w codziennych czynnościach i zabawie,
  5. kształtuje pozytywne cechy charakteru,
  6. wypracowuje społeczno- pożyteczne nawyki,
  7. zaspakaja podstawowe potrzeby biologiczne,
  8. pomaga przy posiłkach, w ubieraniu się dzieci,
  9. prowadzi lub asystuje podczas zajęć edukacyjnych i na spacerze.
 6. W żłobku zatrudnia się pielęgniarkę/położną (lub opiekuna z kwalifikacjami pielęgniarki lub położnej, która ma obowiązek):
  1. sprawowania opieki i pielęgnacji,
  2. zajmuje się dziećmi, pielęgnuje je i wychowuje,
  3. karmienia, przewijania, mycia, przebierania dzieci, wysadzania ich na nocnik i sprawowania higieny ogólnej,
  4. organizowania zabaw ogólnorozwojowych (ćwiczeń na materacu i innych),
  5. prowadzenia promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,
  6. udzielania pierwszej pomocy przed medycznej,
  7. dokumentowania świadczeń zdrowotnych,
  8. kontrola stanu zdrowia, higieny dziecka w chwili przyjmowania dziecka do żłobka
  9. czuwania nad bezpieczeństwem dzieci w czasie zabaw i snu.

 

 

 

ROZDZIAŁ VI

Rodzice (prawni opiekunowie) i wychowankowie żłobka

§ 18

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) i opiekunowie współdziałają ze sobą w celu skutecznego oddziaływania opiekuńczego, edukacyjnego i wychowawczego na dziecko oraz określania drogi jego indywidualnego rozwoju.

 

 1. Formy współdziałania z rodzicami to:
  1. zebrania ogólne i grupowe
  2. możliwość utworzenia Rady Rodziców Żłobka
  3. kontakty indywidualne z dyrektorem i opiekunami
  4. zajęcia otwarte
  5. możliwość spotkania ze specjalistami np. psycholog, pedagog, lekarz itp.
  6. imprezy i uroczystości połączone z prezentacją umiejętności artystycznych dzieci
  7. pisemne informacje o rozwoju dziecka w formie listów i opinii
  8. spotkania integracyjne, festyny
  9. inne formy stosowane w pedagogice.

 

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do:
  1. znajomości założeń i zadań wynikających z realizacji programu wychowania i programu rozwoju placówki,
  2. uzyskiwania od opiekuna rzetelnej informacji na temat rozwoju swojego dziecka, postępów edukacyjnych, wychowawczych, prezentowanych postaw społecznych,
  3. uzyskiwania od nauczycieli porad i wskazówek odnośnie przyczyn trudności wychowawczych i sposobów udzielania dziecku wsparcia,
  4. otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej zgodnej z ich potrzebami w miarę możliwości żłobka i fundacji.
  5. wzbogacania ceremoniału i zwyczajów żłobka w oparciu o tradycje środowiska i regionu,
  6. udziału we wspólnych spotkaniach z okazji uroczystości w żłobku, imprez, wycieczek, spacerów i innych,
  7. wyrażania opinii na temat żywienia, wypoczynku, organizacji zabaw i zajęć, oraz poziomu prowadzonych zajęć dodatkowych,
  8. zgłaszania dyrektorowi/ opiekunowi własnych propozycji zajęć dodatkowych oraz dodatkowej oferty opiekuńczej, wychowawczej i rekreacyjnej żłobka,
  9. ubezpieczenia swoich dzieci, za pośrednictwem placówki od następstw nieszczęśliwych wypadków, ponosząc jednocześnie koszty tego ubezpieczenia,
  10. wyboru zajęć dodatkowych oraz zajęć proponowanych z pełnej gamy dodatkowej oferty opiekuńczej, wychowawczej i rekreacyjnej żłobka.
 2. Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek:
  1. przestrzegać zawartą ze żłobkiem umowę o świadczenie usług, oraz postanowień statutu żłobka.
  2. ściśle współpracować z opiekunem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych i ustalania drogi indywidualnego rozwoju,
  3. przyprowadzać i odbierać dziecko z placówki przez rodziców lub pisemnie upoważnioną przez nich osobę ( wymagane jest pisemne upoważnienie zawierające imię, nazwisko, numer dowodu tożsamości osoby upoważnionej oraz podpis rodzica), osoba upoważniona zobowiązana jest okazać przy odbiorze dziecka dowód tożsamości;
  4. rodzice (prawni opiekunowie) przejmują pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego przez upoważnioną przez siebie osobę)
  5. przyprowadzać do żłobka wyłącznie dzieci zdrowe jak również przedstawiać na prośbę dyrektora lub opiekuna zaświadczenie lekarskie potwierdzające, iż dziecko jest zdrowie i może uczęszczać do żłobka.
  6. informować o przyczynach nieobecności dziecka w żłobku oraz niezwłocznie zawiadamiać o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych a także zgłaszać opiekunowi niedyspozycje dziecka zarówno fizyczne jak i psychiczne,
  7. uczestniczyć w zebraniach i innych formach współdziałania żłobka i rodziny dziecka mających na celu właściwy przepływ informacji oraz wypracowanie wspólnych działań edukacyjnych i wychowawczych,
  8. na bieżąco informować opiekuna o zmianach adresu zamieszkania, telefonu kontaktowego,
  9. śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej żłobka,
  10. terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w żłobku i wybrane zajęcia dodatkowe zgodnie z zawartą umową cywilno -prawną
  11. respektować uchwały zespołu pracowników merytorycznych podjęte w ramach ich kompetencji,
  12. zaopatrzyć dziecko w odpowiednie ubranie i obuwie umożliwiające dziecku komfort i bezpieczeństwo w trakcie zabawy, nauki i pracy, codzienny pobyt na świeżym powietrzu, niezależnie od warunków pogodowych, oraz przebranie dziecka w razie „problemów fizjologicznych”,
  13. zaopatrzyć dziecko w jednorazowe pieluszki, mokre chusteczki, smoczki, butelki lub mleko modyfikowane, jeśli wymaga tego wiek i aktualne potrzeby dziecka,
  14. odbierać dziecko w godzinach funkcjonowania żłobka lub ponosić koszty pobytu dziecka w placówce po godzinach funkcjonowania, zgodnie z cennikiem żłobka.

 

§ 19

 1. Do żłobka uczęszczają dzieci w wieku od piątego miesiąca (skończonego 20 tygodnia) życia do3 lat.
 2. Dzieci mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka a w szczególności mają prawo do:
  1. właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo -wychowawczego uwzględniającego zasady higieny pracy umysłowej,
  2. akceptacji takim jakimi są,
  3. ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, czy zaniedbania ze strony dorosłych, poszanowania godności i własności osobistej,
  4. indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju, zabawy i wyboru towarzyszy zabawy, aktywnego
  5. kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy, życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym i wychowawczym, różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia, pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć związanych z przykrymi i dotkliwymi zdarzeniami.

 

§ 20

 

 1. W żłobku nie wolno stosować wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich bez zgody ich rodziców, poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie dziecka.
 2. W żłobku nie wolno podawać żadnych lekarstw, chyba, że są to leki podtrzymujące funkcje życiowe.

Rodzice dziecka zobowiązani są wówczas do złożenia pisemnej prośby do dyrektora placówki o wydanie zgody na podawanie leku. Po otrzymaniu zgody leki mogą być dziecku podane.

 

ROZDZIAŁ VII

Zasady rekrutacji i skreślania dziecka z listy wychowanków

 

§ 21

 

 1. Przyjęcie dziecka do Żłobka następuje na podstawie wniosku rodziców/opiekunów prawnych dziecka.
 2. Przyjęcie dziecka do żłobka może również nastąpić w trakcie całego roku kalendarzowego, w miarę wolnych miejsc (w wyniku rekrutacji – patrz. &21 p. 3 i 4), lub naboru na miejsca niedofinansowane (jeśli takie zaistnieją).
 3. W przypadku miejsc dofinansowanych przez Gminę Wrocław szczegółowe zasady prowadzenia rekrutacji określone są w osobnych rozporządzeniach Gminy Wrocław. Informacje na ten temat rekrutacji na miejsca dofinansowane przez Gminę będą publikowane na stronie internetowej www.fundacja-bajkowy-swiat.naderion.eu oraz ogłaszane na tablicy informacyjnej w placówce.

W przypadku gdy liczba zgłoszonych dzieci jest większa od liczby miejsc o kolejności zapisu dziecka decyduje liczba punktów zdobytych w rekrutacji. Wyniki rekrutacji publikowane są na stronie internetowej www.fundacja-bajkowy-swiat.naderion.euoraz ogłaszane na tablicy informacyjnej w placówce.

 1. W przypadku istnienia miejsc nie dofinansowanych przez Gminę Wrocław  warunkiem przyjęcia jest:
  1. spełnienie kryterium wieku;
  2. podpisanie umowy cywilno prawnej;
 2. Rozwiązanie świadczenia usługi następuje w przypadkach przewidzianych umową oraz statutem Żłobka.

 

§ 22

 

Dziecko może być skreślone z listy wychowanków przez dyrektora placówki w szczególności gdy rodzice (prawni opiekunowie):

 1. nie przestrzegają postanowień obowiązującego w placówce statutu żłobka i obowiązujących w placówce procedur,
 2. nie wywiązują się z obowiązku terminowego regulowania obowiązujących w placówce opłat na zasadach zawartych w niniejszym statucie i zawartej umowie cywilno –prawnej,
 3. zataili informacje o stanie zdrowia psychicznego lub fizycznego dziecka mające wpływ na prawidłowy proces dydaktyczno -wychowawczy i bezpieczeństwo innych dzieci w placówce,
 4. nie zgłosili dyrektorowi lub opiekunowi prowadzącemu grupę powodu nieobecności dziecka trwającej ponad 14 dni, a także wówczas, gdy nastąpił brak współpracy pomiędzy rodzicami (prawnymi opiekunami) a pracownikami pedagogicznymi żłobka w kwestii rozwiązywania problemów powstałych w procesie opieki i wychowania dziecka,
 5. w przypadku 60% nieobecności nieusprawiedliwionej dziecka w żłobku w przeciągu dwóch następujących po sobie miesięcy – zapis ten stanowi to wymóg Gminy Wrocław w przypadku otrzymania przez Żłobek dofinansowania.
 6. dziecko swoim zachowaniem zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci.

 

 

ROZDZIAŁ VIII

Źródła finansowania placówki i zasady odpłatności

 

§ 23

Działalność żłobka może być finansowana z następujących źródeł:

 1. opłat wnoszonych przez rodziców dzieci zapisanych do żłobka,
 2. opłat wnoszonych przez uczestników korzystających z dodatkowej oferty opiekuńczej, edukacyjnej, wychowawczej i rekreacyjnej placówki,
 3. darowizn sponsorów na rzecz żłobka i Fundacji.
 4. innych źródeł takich jak np. środków unijnych, dofinansowania przez Miasto Wrocław,

.

§ 24

 

 1. Odpłatność za pobyt dziecka w żłobku składa się z:
  1. opłaty jednorazowej - przeznaczonej na opłacenie ubezpieczenia, specjalistów np. logopedy, konsultacji ortopedy, stomatologa,  organizacji występów czy teatrzyków dla dzieci.
  2. opłaty stałej – nie podlegającej zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w placówce,
  3. opłaty za wyżywienie, podlegającej zwrotowi w wysokości dziennej stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności dziecka w placówce na warunkach określonych w umowie.
 2. Składniki opłat i ich wysokość ustala rokrocznie założyciel w porozumieniu z dyrektorem placówki. W przypadku otrzymania dotacji z Gminy Wrocław opłatę stanowi kwota podana przez placówkę w „Konkursie na organizację opieki nad dziećmi do lat 3”.
 3. Opłatę stałą oraz opłatę za wyżywienie dziecka należy uiszczać do dnia 5 każdego miesiąca „z góry” na konto placówki.
 4. Opłatę jednorazową należy uiścić podczas zapisu dziecka do żłobka i podpisania umowy z placówką.
 5. W przypadku nieterminowego uiszczania należności naliczane będą kary umowne za zwłokę w wysokości określonej w umowie. W tym przypadku możliwe jest również rozwiązanie umowy z rodzicami / opiekunami dziecka na świadczenie usług opieki.

 

 

ROZDZIAXL IX

Postanowienia końcowe

§ 25

 

 1. Statut obejmuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności żłobka.
 2. Dla zapewnienia wszystkim zainteresowanym dostępu do statutu zostaje on

udostępniany na prośbę zainteresowanych przez dyrektora i nauczycieli w poszczególnych grupach.

 1. Regulaminy o charakterze wewnętrznym obowiązujące w placówce nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.
 2. Statut nadaje organ prowadzący.
 3. Zmian w statucie dokonuje organ prowadzący żłobek.
 4. Żłobek prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 5. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej regulują odrębne przepisy.
 6. Prowadzenie żłobka ma charakter działalności opiekuńczo –wychowawczej.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego.
 8. Statut wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.
 9. Żłobek podlega wpisowi do rejestru prowadzonego przez Prezydenta Miasta Wrocławia.
 10. Niepubliczny Żłobek „Bajkowy Żłobek” zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym statucie bez wcześniejszego informowania stron. Jeśli owe zmiany wymuszą konieczność wprowadzenia zmian w dotychczas podpisanych umowach, strony zostaną o tym fakcie poinformowane odpowiednio wcześniej.

Dane Fundacji:

Regon: 021470034
NIP: 8992712250
KRS: 0000377975

Konto Fundacji

BankRaiffeisen Polbank 96 1750 0012 0000 0000 3527 0388

Kontakt

Poniżej znajduja sie wszelkie sposoby kontaktu:

Adres: Pionierów 6, 52-112 Wrocław
Telefon: 888-110-443
E-mail: fundacjabajkowyswiat@vp.pl