ZARZĄDZENIE NR 6644/17 (dot. również żłobków niepublicznych)

PREZYDENTA WROCŁAWIA
            z dnia 31 marca 2017 r.


   w sprawie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do żłobków
      wchodzących w skład Wrocławskiego Zespołu Żłobków
        oraz harmonogramu rekrutacji w 2017 r.


  Na podstawie art. 33 ust. 5  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) zarządza 
się, co następuje:

  § 1. Zarządzenie określa kryteria wraz z liczbą punktów stosowane
w postępowaniu rekrutacyjnym na rok 2017/2018 do żłobków wchodzących
w skład Wrocławskiego Zespołu Żłobków oraz harmonogram rekrutacji.

  § 2. 1. Przyjmowanie dzieci do żłobków odbywa się na podstawie 
rekrutacji.

  2. W rekrutacji, o której mowa w ust. 1, mogą uczestniczyć dzieci, 
które spełniają łącznie warunki: w dniu 01 września 2017 r. mają 
ukończone  co  najmniej  20  tygodni życia i mają stałe miejsce 
zamieszkania na terenie miasta Wrocławia.

  3. W przypadku większej liczby dzieci rekrutowanych do żłobka, niż 
liczba miejsc w żłobku - ustala się dodatkowe kryteria wraz z liczbą
punktów do stosowania w postępowaniu rekrutacyjnym.

  4. Kryteria dodatkowe wraz z liczbą punktów:

 

Nr kryteriu
m

Kryteria dodatkowe

Wartość 
punktowa
1. Wielodzietność rodziny dziecka                                                             -200punktow 200
2. Niepełnosprawność dziecka                                                                   -200punktów 200
3. Niepełnosprawność jednego z rodziców/prawnych opiekunów dziecka     -200punktów 200
4. Niepełnosprawność obojga rodziców/prawnych opiekunów dziecka          -200punktów 200
5. Niepełnosprawność rodzeństwa dziecka                                                 -200punktów 200
6. Samotne wychowywanie dziecka w rodzinie                                          -200punktów 200
7. Objęcie dziecka pieczą zastępczą                                                           -200punktów 200
8. Dziecko, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie albo rodzic samotnie wychowujący dziecko pracują/pracuje lub studiują/studiuje w trybie dziennym lub prowadzą/prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą.                                                                                                                     -50punktów  50
9. Dziecko, którego tylko jeden z rodziców/prawnych opiekunów pracuje lub studiuje w trybie dziennym lub prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą.                                                                        -20punktów 20
10. Dziecko, którego przynajmniej jeden z rodziców/prawnych opiekunów lub rodzic samotnie wychowujący dziecko rozliczył roczne zeznanie podatkowe PIT za rok 2016 lub złożył deklarację opodatkowania na rok 2017 w urzędzie skarbowym we Wrocławiu, w tym za pośrednictwem płatnika (nie dotyczy osób rozliczających się w Pierwszym Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu)                                   -30punktów 30
11. Zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki dwojga lub więcej dzieci lub zgłoszenie dziecka posiadającego rodzeństwo korzystające z usług danego żłobka, do którego złożono protokół zgłoszenia (nie dotyczy dzieci, których rodzeństwo kończy pobyt w żłobku w roku, w którym odbywa się rekrutacja)                                    -10punktów 10
5. W przypadku uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym równorzędnej 
liczby punktów, do żłobka na wolne miejsca w danej grupie wiekowej
zostaną przyjęte dzieci najwcześniej urodzone.

  6. Kryteria  dodatkowe, określone w ust. 4, mogą  być ocenione 
wyłącznie  w przypadku,  gdy  rodzice/prawni  opiekunowie  dziecka 
dobrowolnie złożą dokumenty potwierdzające występowanie tych kryteriów
oraz wyrażą pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku
z prowadzoną rekrutacją.

  7. Do żłobka nr 3 przy ul. Białowieskiej 27 rekrutowane są wyłącznie 
dzieci z alergiami pokarmowymi.

  § 3. 1. Dokumentami   potwierdzającymi   spełnienie   kryterium 
zamieszkania na terenie Wrocławia, są przedłożone do wglądu dokumenty
potwierdzające  zamieszkanie  dziecka  przynajmniej  z  jednym
z rodziców/prawnym opiekunem na terenie miasta Wrocławia, w tym:
  - dowód osobisty rodzica/prawnego opiekuna,
  - zaświadczenie potwierdzające meldunek stały lub czasowy dotyczące
   przynajmniej jednego z rodziców/prawnego opiekuna oraz dziecka,
  - inny dokument potwierdzający zamieszkanie, np. umowa najmu lokalu
   mieszkalnego.

  2. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów, o których mowa 
w § 2 ust. 4 są:
1) kryterium nr 1 - oświadczenie rodzica o wychowywaniu trojga lub
  więcej dzieci, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia;
2) kryterium nr 2, 3, 4 i 5 - aktualne orzeczenie o niepełnosprawności
  lub  o  stopniu  niepełnosprawności  lub  orzeczenie równoważne
  w rozumieniu  przepisów  ustawy  z dnia 27 sierpnia  1997 r.
  o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz zatrudnieniu osób
  niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046) (do wglądu);
3) kryterium nr 6 - oświadczenie  o samotnym wychowywaniu dziecka
  i niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem złożone 
  przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji 
  orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu i osobę rozwiedzioną, którego 
  wzór stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia oraz prawomocny wyrok 
  sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu (do 
  wglądu);
4) kryterium nr 7 - dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą
  zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 
  rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575,
  z późn. zm.) (do wglądu);
5) kryterium nr 8 i 9:
  - zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu,
  - aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
   Gospodarczej,
  - zaświadczenie z uczelni zawierające informacje  o stacjonarnym
   systemie studiów,
  - zaświadczenie wydane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
   o prowadzeniu gospodarstwa rolnego,
6) kryterium  nr 10  –  oświadczenie  rodzica/prawnego  opiekuna
  wychowującego dziecko o rozliczeniu rocznego zeznania podatkowego PIT 
  albo deklaracji opodatkowania w Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu,
  którego wzór stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia;
7) kryterium  nr 11  –  oświadczenie  rodzica/prawnego  opiekuna
  poświadczające spełnienie kryterium, którego wzór stanowi załącznik 
  nr 4 i 4a do zarządzenia.

  3. Dokumentem potwierdzającym stan zdrowia dziecka w zakresie alergii
pokarmowej jest zaświadczenie od lekarza alergologa.

  § 4. 1. Warunkiem udziału w rekrutacji jest wypełnienie i złożenie 
przez rodzica/prawnego opiekuna w wybranym żłobku „Wniosku zgłoszenia
dziecka do żłobka na rok 2017/2018” wraz z kompletem dokumentów
o których mowa w § 3 zarządzenia. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 5 do 
zarządzenia.

  2. Dziecko, które aktualnie korzysta z usług żłobka Wrocławskiego 
Zespołu Żłobków, jest zwolnione z udziału w rekrutacji w przypadku 
złożenia  przez rodzica/prawnego opiekuna na piśmie w odpowiednim 
terminie potwierdzenia woli kontynuacji opieki nad dzieckiem w żłobku 
Wrocławskiego Zespołu Żłobków.

  3. Rekrutacja  prowadzona  jest  w każdym żłobku przez komisje
rekrutacyjne powołane przez Dyrektora Wrocławskiego Zespołu Żłobków.

  4. Przyjmowanie dzieci do żłobków odbywa się na podstawie liczby
punktów uzyskanej w rekrutacji, z zastrzeżeniem § 2 ust. 5.

  5. Liczba  punktów rekrutacyjnych jest sumą wartości punktowych 
kryteriów zaznaczonych we „Wniosku zgłoszenia dziecka do żłobka na rok 
2017/2018”  złożonym  w  wybranym  żłobku,  podpisanym  przez
rodziców/prawnych  opiekunów, potwierdzonych dokumentami określonymi
w § 3 zarządzenia, sprawdzonymi  i  zatwierdzonymi  przez  komisje 
rekrutacyjne.

  6. „Wniosek zgłoszenia dziecka do żłobka na rok 2017/2018” składa się
tylko w jednym żłobku. Złożenie wniosku w więcej niż jednym żłobku 
skutkuje wykluczeniem z rekrutacji.

  7. Odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej rozpatruje Dyrektor 
Wrocławskiego  Zespołu Żłobków. Od decyzji Dyrektora Wrocławskiego 
Zespołu Żłobków odwołanie nie przysługuje.

  § 5. Harmonogram  przeprowadzenia  rekrutacji  dzieci do żłobków
wchodzących  w skład  Wrocławskiego Zespołu Żłobków  na okres od
01 września 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r.
lp. zadanie termin
1. Zamieszczenie na stronie internetowej informacji o liczbie wolnych miejsc w żłobkach w grupach wiekowych 28 kwietnia 2017 r.
2. Przyjmowanie w żłobkach wniosków zgłoszenia dziecka do żłobka na rok 2017/2018 od 02 do 14 czerwca 2017 r. od godz. 10. 00 do godz. 15.00
3. Ogłoszenie wyników rekrutacji w żłobkach w sposób ogólnie przyjęty 27 czerwca 2017 r.
4. Podpisywanie umów z rodzicami/prawnymi opiekunami na rok żłobkowy 2017/2018 28 czerwca do 07 lipca 2017 r.
5. Wywieszenie listy dzieci przyjętych do żłobka w podziale na grupy 30 sierpnia 2017 r.
§ 6. 1. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wrocławskiego 
Zespołu Żłobków.

  2. Nadzór  nad  wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się 
Dyrektorowi Departamentu Spraw Społecznych.

  § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                            P R E Z Y D E N T
                              WROCŁAWIA
                            Rafał Dutkiewicz

 

Dane Fundacji:

Regon: 021470034
NIP: 8992712250
KRS: 0000377975

Konto Fundacji

BankRaiffeisen Polbank 96 1750 0012 0000 0000 3527 0388

Kontakt

Poniżej znajduja sie wszelkie sposoby kontaktu:

Adres: Pionierów 6, 52-112 Wrocław
Telefon: 888-110-443
E-mail: fundacjabajkowyswiat@vp.pl